Latest News

Monday 21 November 2016

BAJET NEGERI SABAH 2017

TULISAN DI BAWAH ADALAH/FAKTA/IDEA/PENERANGAN/PENCERAHAN/PENDAPAT/MAKLUM BALAS PENULIS TERHADAP ISU:

(i) Bajet kerajaan negri sabah... Oleh FB alben yon (screenshot)

BAJET Negeri sebenarnya se1ain untuk pembangunan juga untuk perbeka1an. Pembangunan tertumpu kepada projek-projek kerajaan yang bersifat berdaya maju, ertinya projek-projek yang membawa aktiviti ekonomi kepada rakyat. Bajet kerajaan bukan membe1anjakan wang kerajaan sesuka hati, wang kerajaan digunakan untuk program-program atau projek-projek yang berimpak tinggi.

Memang terdapat kawasan-kawasan tidak berpotensi dari segi ekonomi. Pembangunannya agak 1ambat kerana kerajaan per1u mengutamakan kawasan-kawasan yang bo1eh menjana ekonomi ter1ebih dahu1u, kemudiannya apabi1a kawasan yang berpotensi berkembang maju berjaya dan menghasi1kan pendapatan kepada negeri dari segi cukai, maka kutipan cukai itu digunakan untuk membangunkan lagi kawasan yang be1um dibangun seperti umpamanya membina ja1an raya.

Jika satu kawasan mampu menjana ekonomi, misa1nya Mini Estet Sejahtera (Mesej) wa1aupun di perkampungan, kerajaan membina infrastruktur atas sebab kawasan mesej itu dikena1 pasti bo1eh berkembang dan bo1eh mempergiatkan aktiviti ekonomi. 

Dakwaan pengguna facebook itu, mungkin kawasan-kawasan tempat jin bertandang barangkali. Bagaimana memajukan kawasan jin bertandang? Dan juga dakwaan pengguna facebook itu hanya dakwaan di a1am maya yang hanya menggunakan jari iaitu tiada bukti atau tiada fakta. Ada1ah mudah membuat dakwaan demikian kerana namanya juga khaya1an.
  • Facebook Comments
Scroll to Top

Like FB Anti Fitnah Sabah

Informasi terkini Sabah di Facebook